md system control and service co.,ltd.

ปัญหาความชื้นในโรงงานผลิตและจัดเก็บยา

ความชื้นสัมพัทธ์ที่ดีที่สุดสำหรับการผลิตยาและเก็บผลิตภันณ์เคมียา

               ยา คือ วัตถุที่รับรองไว้ในตำรายาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขประกาศ วัตถุที่มุ่งหมายสำหรับใช้ในการวินิจฉัย บำบัด บรรเทา รักษา หรือป้องกันโรคหรือความเจ็บป่วยของมนุษย์หรือสัตว์ วัตถุที่เป็นเภสัชเคมีภัณฑ์หรือเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป หรือวัตถุที่มุ่งหมายสำหรับให้เกิดผลแก่สุขภาพ                 
               ซึ่งส่วนประกอบทางเคมียาแต่ละประเภท จำเป็นต้องควบคุมคุณภาพสภาพทางเคมีของตัวยาให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมและคงที่ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนแบคทีเรีย การเปลี่ยนสภาพที่จะมีผลต่ออายุการจัดเก็บของยาได้ และเมื่อจัดส่งยาไปรอจ่ายแก่คนไข้สภาวะในห้องคลังยาจะต้องปราศจากการปนเปื้อนของแบคทีเรีย โดยมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสมกับยาที่จัดเก็บ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่ายาคงคุณภาพทางเคมีตลอดเวลาที่จัดเก็บอยู่ในคลังยา
                ดังนั้น การใช้เครื่องควบคุมความชื้นจะช่วยควบคุมระดับความชื้นสัมพัทธ์ลงให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมกับยาแต่ละชนิด ทำให้ควบคุมคุณภาพทางเคมีของตัวยาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องควบคุมความชื้นจะมีกระบวนการดังนี้ 1.เครื่องควบคุมความชื้นจะดูดอากาศในห้องผลิตยา > 2.ทำการดูดความชื้นในอากาศกลายเป็นน้ำ > 3.ระบายเป็นน้ำทิ้ง ทำให้ห้องมีความชื้นในระดับที่ท่านต้องการ ตามมาตรฐานการจัดเก็บและผลิตยา

การเลือกใช้เครื่องควบคุมความชื้นที่เหมาะสม

        MD จึงขอเสนอเครื่องควบคุมความชื้นสำหรับโรงงานผลิตยา ให้ลูกค้าเลือกอย่างเหมาะสม โดยลูกค้าสามารถเลือกจากขนาดของห้องที่จัดเก็บวัตถุดิบหรือห้องผลิตยาของท่าน เทียบกับสินค้าของเราที่มีตั้งแต่ 5 – 1,500 ตรม. และมีให้เลือกทั้งแบบเคลื่อนย้ายได้ แบบCeiling แบบDesiccant แบบโรงงานอุตสาหกรรม
           – เพื่อให้ผลิตภัณฑ์คงสภาพทางเคมีของตัวยาสำคัญสูงสุด
           – เพื่อป้องกันไม่ให้ส่วนประกอบ (วัตถุดิบในการผลิตยา) ของลูกค้าเกิดความเสียหายที่อาจส่งผลต่อต้นทุนในการผลิต
           – เพื่อเป็นไปตามกฎหมายประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเรื่องความชื้นในสถานที่ผลิตและจัดเก็บผลิตภัณฑ์ยา
      โดย MD มีสินค้ามากมายหลายรุ่น ดังต่อไปนี้ (ยินดีให้คำปรึกษาฟรี)

เครื่องควบคุมความชื้นแบบเคลื่อนย้ายได้ มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 5-180m2

สำหรับ
ห้อง5-10 ตรม.

สำหรับ
ห้อง10-20 ตรม

สำหรับ
ห้อง10-20 ตรม

สำหรับ
ห้อง40-50 ตรม

สำหรับ
ห้อง40-50 ตรม.

สำหรับห้อง
70-90 ตรม.

สำหรับห้อง
70-90 ตรม

สำหรับห้อง
90-120 ตรม.

สำหรับห้อง
90-150 ตรม.

สำหรับห้อง
150-180 ตรม.

สำหรับห้อง
40-50 ตรม.
แบบเคลื่อนย้ายง่าย

สำหรับห้อง
50-70 ตรม.
แบบเคลื่อนย้ายง่าย

สำหรับห้อง
90-120 ตรม.
แบบเคลื่อนย้ายง่าย

CM/H : 350-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

CM/H : 380-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

CM/H : 350-1000 m3/h
 L/24H : 33-96

เครื่องควบคุมความชื้นแบบCeiling(แขวนฝ้า) มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 20-800m2

เครื่องควบคุมความชื้นแบบDesiccant มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 10-800m2

เครื่องควบคุมความชื้นแบบInductrial มีขนาดพื้นที่ตั้งแต่ 100-1500m2

Humidity control
dehumidifiers

Humidity and temperature
control dehumidifiers

Special dryers

High efficiency
low humidity dehumidifiers

               ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง   ตามกฎหมายประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา (2559, 18 พฤษภาคม). หมวด ๓  อาคารสถานที่และเครื่องมือ
                ข้อ ๓ ต้องมีแสงสว่าง อุณหภูมิความชื้น และการระบายอากาศอย่างเหมาะสม ไม่ก่อให้เกิดผลอัน ไม่พึงประสงค์ทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อผลิตภัณฑ์ยาระหว่างการผลิตและการจัดเก็บ หรือมีผลต่อความแม่นยํา ของเครื่องมือ
                ข้อ ๑๒ บริเวณการดําเนินการผลิตต้องมีการถ่ายเทอากาศที่มีประสิทธิภาพ มีสิ่งอํานวยความสะดวก ในการควบคุมอากาศ เช่น อุณหภูมิความชื้น และการกรองอากาศให้เหมาะสมทั้งต่อผลิตภัณฑ์การดําเนินการ ที่ทําอยู่ภายในบริเวณนั้น และต่อสิ่งแวดล้อมภายนอก“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติม
                ข้อ ๑๙ บริเวณจัดเก็บต้องออกแบบหรือดัดแปลงให้อยู่ในสภาวะที่ดีสําหรับการจัดเก็บ โดยเฉพาะต้อง สะอาดและแห้ง และรักษาอุณหภูมิให้อยู่ในขีดจํากัดที่ยอมรับ โดยเฉพาะในกรณีที่ต้องมีการจัดเก็บในสภาวะ พิเศษ เช่น อุณหภูมิความชื้น ต้องจัดให้มีสถานที่พร้อมทั้งต้องมีการตรวจสอบและตรวจติดตามหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา
“ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนปัจจุบัน และแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิตยาแผนโบราณ ตามกฎหมายว่าด้วยยา” (2559, 18 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนพิเศษ 206 ง. หน้า 28 ข้อที่ 3  ข้อที่ 12 และ ข้อที่ 19

MD SYSTEM CONTROL & SERVICE CO.,LTD
บริษัท เอ็ม ดี ชิสเต็ม คอนโทรล แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
59/199 หมู่ 7 ซอยบงกช 9 ถนนเลียบคลองสอง ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
ประเทศไทย

EMAIL
     mdsystemsales@gmail.com
     mdsystemcontrol@gmail.com

ติดต่อเราได้ที่

เปิดทำการ วันจันทร์ – เสาร์
08:30 น. – 17.30 น.

Tel (office)
02-901-6928
02-901-6998
086-787-9228
081-991-0982

ต่อฝ่ายขายออนไลน์ 20-24
ต่อฝ่ายขายโครงการ 20-21

Fax (office)
02-901-5850

HOTLINE

HOTLINE 
8.30 am – 20.00 pm 

098-263-7104  (คุณบ่าว)